"); The only way to get there is through recognizing and acknowledging one’s imperfection. If we allowed ourselves to be abused in this way, society would be destroyed. This is the main idea which reigns throughout the sermon. 3 openCallback: function () { But I say to you, Do not stand against the wicked; but whoever shall hit thee on thy right cheekbone, turn to him the other also.40. It is the striving to be perfect, not the attainment of perfection that matters. It would teach them the most important lesson of all: they could never do so without God.“Be ye therefore perfect”---45. Therefore, as far as a person has the intention and perseveres in it, so far is that person introduced into and gradually advances in the purity and holiness of conjugial love.”11. Spiritual laws about divorce and remarriage are not always in agreement with what civil law permits.Sunday School Lesson | Ages 11 - 17, SimplicityIn order for us to receive the Lord's words, we must be simple - simple in the sense of being single-minded, looking to one source of truth, and in having our internal and external thoughts agree. First go and be reconciled to them; then come and offer your gift. That person is useless. ANG MENSAHE AY PARA SA LAHAT NG MGA MANLOLOKO AT MGA NAGPALOKO NA GUMAGAMIT NG TALATANG ITO NA INUNAWA NG LITERAL. Bilang bahagi ng Kanyang Sermon sa Bundok, itinuro ni Jesucristo sa Kanyang mga disipulo ang paghatol nang matwid. if(sStoryLink0 != '') 11 “Pinagpala(G) ang mga nilalait at inuusig ng mga tao, at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan [na pawang kasinungalingan][a] nang dahil sa akin. Acknowledging Our MistakesSpiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.Activity | Ages over 18, Attitudes for Heavenly HappinessArticle | Ages 15 - 17, Be A PeacemakerSpiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.Activity | Ages over 18, Blessed Are Those Who MournIn the process of trying to be a person who is growing spiritually, there will be mourning. Truth must be put to use. Do not even the publicans do the same?47. 8 These blessings begin with the acknowledgment that we cannot do good from ourselves, and they steadily progress to the highest blessing that God can confer upon us: we become sons of God, people through whom God works to bring peace on earth. This is what angels do when they are with the evil, for the evil can take away nothing of good and truth from angels, but they can from those who on that account burn with enmity, hatred, and revenge, for these evils avert and repel protection by the Lord…. Happy [are] they that mourn, for they shall be comforted.5. 25 “Kung may ibig magsakdal sa iyo, makipag-ayos ka agad sa kanya bago makarating sa hukuman ang inyong kaso. Alalahanin ninyong inusig din ang mga propetang nauna sa inyo.”. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 5. This will involve doing good works that are purified from selfish motives, seeking nothing in return. But salt that has lost its flavor is useless. (Mateo 5:21, 22) Mabigat na kasalanan ang patuloy na pagkapoot, o sobrang galit, sa kapuwa, at maaari itong umakay sa pagpatay. Without God, no one can accomplish any of this — and “perfection” becomes an unachievable goal. Arcana Coelestia 9049:4-6: “The Lord says, ‘Ye have heard that it was said, An eye for an eye, and a tooth for a tooth; but I say unto you, Resist not evil; but whosoever shall strike you on your right cheek, turn to him the other also….’ Who cannot see that these words are not to be understood according to the sense of the letter? } 40 Kung isakdal ka ninuman upang makuha ang iyong damit, ibigay mo ito sa kanya pati ang iyong balabal. 3 “Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos,    sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit.4 “Pinagpala(B) ang mga nagdadalamhati,    sapagkat aaliwin sila ng Diyos.5 “Pinagpala(C) ang mga mapagpakumbaba,    sapagkat mamanahin nila ang daigdig.6 “Pinagpala(D) ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos,    sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan ng Diyos.7 “Pinagpala ang mga mahabagin,    sapagkat kahahabagan sila ng Diyos.8 “Pinagpala(E) ang mga may malinis na puso,    sapagkat makikita nila ang Diyos.9 “Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan,    sapagkat sila'y ituturing na mga anak ng Diyos.10 “Pinagpala(F) ang mga inuusig nang dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos,    sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. 1 Commentary on this verse . }. But, once again, we should not worry, nor even resist, for evil can do no harm to those who are under God’s protection.All this is contained in Jesus’ command, “Be ye, therefore, perfect, even as your Father in the heavens is perfect.” In this way, as we come to trust more and more in the Lord’s leading — acknowledging that He is the source of every loving feeling, every noble thought, and every chartable action — we will be continually perfected. Mateo 5:17 KAUTUSAN AT ANG MGA PROPETA: Ang mga ito ay tumutukoy sa mga aklat ng Lumang Tipan. 37 Sabihin mo na lang na ‘Oo’ kung oo at ‘Hindi’ kung hindi, sapagkat ang anumang sumpang idaragdag dito ay buhat na sa Masama.”, 38 “Narinig(Z) ninyong sinabi, ‘Mata sa mata at ngipin sa ngipin.’ 39 Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong gumanti sa masamang tao. I did not come to destroy but to fulfill” (5:17).On one level, Jesus did fulfill the Law in that His coming fulfilled the prophecies of the Hebrew scriptures. That’s natural — not spiritual. Magandang Balita Biblia (MBBTAG). 10:11-12; Lu. For example, the judge who punishes an evil-doer so that he may be reformed . Admittedly, striving for perfection can be difficult — not just for the people of biblical times, but even for us today. And it has been declared that whoever shall send away his wife, let him give her a divorce.32. 11 People can cause a great deal of physical harm. Light is good, but it must be put to use: “You are the light of the world,” says Jesus. And insofar as we exercise that mercy, we become more merciful. And when we forget that everything good and true is from the Lord alone, sorrow and suffering are inevitable. It would be of use not only for regulating one’s external conduct, but, more importantly, for reforming one’s inner life.Jesus begins with the commandments: “You have heard that it was said to those of old, ‘You shall not murder’ … But I say unto you that whoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment.” (5:21-22). Questions would inevitably arise: “Why should anyone turn the cheek to an attacker?” “What about self-defense?” “What about protecting our loved ones and our country?” “What good can come from turning the cheek, especially if it leads to evil people taking greater and greater advantage of good people?” These are legitimate questions, and Jesus would have answers for each of them — at a later time. — promptings which flow in from hell. Leave there thy gift in front of the altar, and go thy way; first be reconciled to thy brother, and then come offer thy gift.25. Sinabi niya, 3 “Mapalad ang mga taong inaaming nagkulang sila sa Dios, dahil makakasama sila sa kaharian ng Dios. Mapapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katuwirankatuwiran: sapagka't sila'y bubusugin. The third blessing describes this gentler disposition: “Blessed are the meek, for they shall inherit the earth” (5:4). It is like salt which has lost its flavor, like a light hidden under a basket. This is the spiritual sense of these words, in which are stored up the hidden things that have now been said, which are especially for the angels who perceive the Word only according to its spiritual sense; they are also for people in the world who are in good, when the evil are trying to lead them astray.”7. This verse, then, says that those who want to resist evil and delight in being good instead, and who want to learn what they need to know to make that change, will get what they're seeking. This is what enables us to pray for our enemies, to forgive them, and even to love them. Happy [are] the meek, for they shall inherit the earth.6. On the external plane we must resist evil. Arcana Coelestia 9207: “By ‘the salt of the earth’ He means truth that has a desire for good, and by ‘tasteless salt’ He means truth devoid of any desire for good. God never asks us to be doormats. katuwiranThe word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. When this happens, greater blessings are achieved for all. 5 Nang magkagayo'y dinala siya ng diablo sa bayang banal; at inilagay siya sa taluktok ng templo, 6 At sa kaniya'y sinabi, Kung ikaw ang Anak ng Dios, ay magpatihulog ka: sapagka't nasusulat, Siya'y magbibilin sa kaniyang mga anghel tungkol sa iyo: at, Aalalayan ka ng kanilang mga kamay, Baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. Ang mga Mapalad. Bible Gateway Plus puts a library of commentaries and Greek & Hebrew language tools right in your pocket. Mateo 5 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At pagkakita sa mga karamihan, ay umahon siya sa bundok: at pagkaupo niya, ay nagsilapit sa kaniya ang kaniyang mga alagad: 2 At binuka niya ang kaniyang bibig at tinuruan sila, na sinasabi, 2. PANGARAL BILANG 5 SA ISAIAS 53) (Christ's Suffering - The True and the False - Sermon #5 on Isaiah 53) 03 - 17 - 2013 AM: SI KRISTO – PANDAIGDIGANG HINDI PINAHAHALAGAHAN PANGARAL BILANG 4 SA ISAIAS 53) (Christ - Universally Devalued - Sermon #4 on Isaiah 53) 03 - 16 - 2013 PM: SI KRISTO – TINANGGIHAN NG MASA The fact that such truth is worthless is portrayed by the idea of salt which has become tasteless and no longer has any use, except to be thrown outdoors and trodden down by people. Moreover, these charitable works should not be limited to friends and neighbors. Do not even the publicans do so?48. Hindi ba wala na itong kabuluhan kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? draggable: true, "Righteousness" has an internal meaning that is very similar to that of "meek"; it has to do with the love of doing good things for other people. "(v 19). His instruction begins with this essential teaching: “Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven” (5:1).One purpose served by temptation is to make us aware of our spiritual poverty, so that we might choose to acknowledge in heart that everything we have is from God. His vivid accounts describe the nature of angels and the communities they live in.Sunday School Lesson | Ages 11 - 17, Why Did the Lord Come on Earth?A lesson and activities exploring the reasons Jesus came on earth and what He accomplished.Religion Lesson | Ages over 15, You Are As Happy As You Choose To BeSpiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.Activity | Ages over 18, Would you like to choose another language for your user interface? Sa pagsisimula ng … Then he is indignant if anyone thinks that he does good to his neighbor for the sake of reward; for he feels delight and bliss in the doing of good, but not in repayment. Pagkaupo niya lumapit ang kanyang mga alagad 2 at siya'y nagsimulang magturo sa kanila. 1 Juan 1, 5-2, 2/Salmo 123/Mateo 2, 13-18 Mapapatanong siguro ang karamihan kung bakit ang Kapistahang ito ay bahagi ng Walong Araw na Pagdiriwang ng Pasko ng Pagsilang ng Panginoon. That’s why the second blessing speaks about how God offers comfort during times of mourning: “Blessed are those who mourn, for they shall be comforted.” As we turn to the Lord in prayer and call upon His name, the Comforter comes to us, restoring lost truths, teaching us new ones, and filling us with hope and consolation. Sa panayam ng … By Mr. Brian P. David "Righteousness" has an internal meaning that is very similar to that of "meek"; it has to do with the love of doing good things for other people. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. But I say to you, Love your enemies, bless those that curse you, do well to those that hate you, and pray for those that injure you and persecute you,”---It’s undeniably true that truth must be put to use. And who will give his cloak to him who would take away his coat? As we turn to God for all things, we are filled with mercy towards others. 1. In the King James Version of the Bible the text reads: . In this regard, Jesus teaches them to forgo oath-making (5:33-37), to turn the cheek when struck (5:39), to give more than what is demanded (5:40), to go further than what is required (5:42), to give to everyone who asks, and to lend to anyone who wants to borrow (5:42).These teachings would be hard to follow, but not difficult to understand. 19:9; Mc. (Mateo 5:30, si Jesus ang nagsasalita) Huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan ngunit hindi makapapatay sa kaluluwa. loves his neighbor.”8. Ayon sa mga skolar, ang Lucas 21:5-30 ay sapat na spesipiko na mas spesipiko pa sa Ebanghelyo ni Marcos o Ebanghelyo ni Mateo na ang isang petsa pagkatapos ng 70 ay tila kinakailangan. For who will turn the left cheek to him who deals a blow on the right cheek? TO KNOW: The people demanded to know why Jesus' disciples did not fast as was the custom of the Pharisees and the disciples of John.Jesus described his relationship with his followers using the biblical metaphor of marriage (Is 54: 5 … to promote the foundation of teaching the divine law of god the father in heaven. As we achieve the blessings associated with one state of spiritual development, we are simultaneously being prepared for entrance into higher and even more elevated states of spiritual life. Pagkatapos, magbalik ka at maghandog sa Diyos. You have heard that it has been declared, Thou shalt love thy neighbor, and shalt hate thine enemy.44. And [if anyone] wills to have thee judged and take thy tunic, let him have the cloak also.41. Therefore whoever shall loosen one of the least of these commandments, and shall teach men so, shall be called least in the kingdom of the heavens; but whoever shall do and teach [them], he shall be called great in the kingdom of the heavens.20. Jesus said, “I am the true vine, and My Father is the vine-dresser…. 41 Kung pilitin ka ng isang kawal na pasanin ang kanyang dala ng isang milya,[d] pasanin mo iyon ng dalawang milya. But if we persevere, refusing to succumb to the rationalizations and justifications that support our selfish concerns, there will be a great blessing: “Blessed are you when they revile and persecute you, and say all kinds of evil against you falsely for My sake. We find that we are agreeable, good-natured, and willing to admit our faults. 2 That’s why this section of the sermon includes the all-important reminder that when others see our good works, all praise, glory, and honor should go to God. And seeing the crowds, He went up into the mountain; and when He had sat down, His disciples came to Him.2. But the kind of “doing” that takes place in this state is not human doing; it is what God does through each of us. sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan ng Diyos. { Sa pagtulong mo sa mga estudyante na maunawaan ang konteksto at nilalaman ng mga banal na kasulatan, magiging handa silang matukoy ang mga pinagbatayan ng mensahe ng mga inspiradong awtor. Article | Ages 15 - 17, Strength Through TrialsSpiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.Activity | Ages over 18, Ten Blessings Vocabulary DiscoveryExplore the meaning of vocabulary used in the Ten Blessings to help you understand what the Lord is teaching us.Activity | Ages 7 - 14, The Blessings of AdversityWorship Talk | Ages over 18, The Kingdom of Heaven Is WithinWhen we think of blessings we do not usually think of sadness, difficulty or want. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. . Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti gayon din sa masasama, at nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di-matuwid. This is the thrust of this section of the sermon. Happy [are] the clean in heart, for they shall see God.9. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.Teaching Support | Ages over 3, The Sermon on the Mount (3-5 years)Project | Ages 4 - 6, The Ten BlessingsThe Ten Blessings from the Sermon on the Mount in a color border.Picture | Ages over 15, The Ten Blessings (9-11 years)Project | Ages 11 - 14, The Ten Blessings Word SearchFind key words of the Ten Blessings in this word search.Activity | Ages 7 - 14, True SatisfactionSpiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.Activity | Ages over 18, What Is Heaven Like?Emanuel Swedenborg visited heaven. As we practice mercy in all our relationships, our hearts become purified enabling us to see the good in others — their God-given qualities: “Blessed are the pure in heart, for they shall see God” (5:8)This leads to the seventh and culminating blessing: “Blessed are the peacemakers, for they shall be called the sons of God” (5:9). Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ang itapon sa impiyerno. “You are the salt of the earth; but if the salt become saltless, with what shall it be salted? All truth is given for the sake of use. The reason therefore why evil ought not to be resisted, is that evil does no harm to those who are in truth and good, for they are protected by the Lord.6. 577 likes. Chapter 5.On the Mountaintop---1. (You can do that anytime with our language chooser button ). Therefore, whenever we turn the cheek internally, we practice interior forgiveness. 5 Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Sinasabi sa Mateo kabanata 24, talata 12: “At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pagibig ng marami ay lalamig.” Lalo nang dumadami ang katampalasanan sa mundo ng relihiyon, at wala na ang paggawa ng Banal na Espiritu o … But in order to enter those higher states, subtler evils will have to be exposed, combated, and overcome.Thus, the trials of temptation will begin again, as less obvious evils are exposed by the brighter light of divine truth. But I say to you that everyone who is angry with his brother rashly shall be subject to the judgment; and whoever shall say to his brother, Raca, shall be subject to the council; and whoever shall say, Thou fool, shall be subject to the gehenna of fire.23. Mt. A city that is laid out on a mountain cannot be hidden.15. Written commentary on The Book of Acts, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). function showImageInfo() { But He was also about to fulfill the Law by infilling it with higher meaning. People who have been regenerated during their lifetime, and in whose lives faith in the Lord and charity towards the neighbor have been present, are in the next life being perfected all the time.”. After all, it’s easy to love one’s friends and do good things for them. The Lord always speaks in accommodation to our understanding, and yet His words contain and conceal more interior truths. That’s why Jesus now gives His disciples a brief tutorial on how to read scripture, beginning with this disclaimer, “Do not think that I came to destroy the Law or the Prophets. Happy [are] they that are persecuted for the sake of justice, for theirs is the kingdom of the heavens.11. “Happy [are] the poor in spirit, for theirs is the kingdom of the heavens.4. We must defend ourselves and our loved ones.In brief, self-defense is not contrary to divine law; nor is it wrong to defend one’s family and country when under enemy assault. This is the part of us that follows Jesus up the mountain in order to receive the opening words of His most famous speech, referred to as the “Sermon on the Mount.”Jesus begins with the words, “Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven” (5:3). Mateo 5:32 nakikiapid: o kaya'y hindi tapat sa kanilang sumpaan bilang mag-asawa. Nor by the earth, for it is the footstool of His feet; neither by Jerusalem, for it is the city of the great King.36. It’s not about us; it’s about God working through us. “So that you may be sons of your Father that [is] in the heavens; for He makes His sun to rise on the wicked and the good, and sends rain on the just and the unjust.46. From this point onward the only thing required is a willingness to receive divine truths and live according to them.If we do so, it will inevitably lead to combats of temptation in which interior evils rise up to revile and persecute whatever flows in from God. Such people desire to live a righteous life. A blow to the left cheek represents an attempt to take away our desire to learn truth, and a blow to the right cheek represents an attempt to take away our desire to do good. These evils strive to take away our affection for learning truth and for doing good. You have heard that it has been declared, An eye for an eye, and a tooth for a tooth.39. And who will not resist evil? 14 “Kayo(K) ang ilaw ng sanlibutan. No longer eager to win an argument, or defend ourselves, our unruly lower nature (“the earth”) is tamed, quieted, and subdued. But I say to you, Swear not at all; neither by the heaven, for it is the throne of God;35. In the internal sense ‘reward’ is the delight belonging to the affection that goes with charity towards the neighbor.”3. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Jesus Begins to Reveal the Inner Meaning of Scripture---17. Worship Talk | Ages over 18, Cleaning Up Our ActSpiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.Activity | Ages over 18, Compassion for OthersSpiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.Activity | Ages over 18, Does the Lord Forgive?Lesson and activities looking at the Lord's love and mercy in forgiving us.Religion Lesson | Ages over 15, Echo the Ten BlessingsHelp children learn the Ten Blessings by echoing (repeating) each line or finishing each line for you.Activity | Ages 4 - 10, He Makes His Sun Rise on the Evil and the GoodIllustrate the sun shining or the rain falling and being received by two very different kinds of plants: a thorny bush and a fruit tree.Project | Ages 4 - 14, HumilitySpiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.Activity | Ages over 18, Inspirational Quotation - Let Your Light ShinePoster showing a lighthouse with the Lord's words telling us to let our light shine.Picture | Ages over 8, Let Your Light ShineTake turns lighting a candle as you "give glory to the Lord" for letting you help Him touch the lives of people around you.Activity | Ages 11 - 17, "Let your light shine…" CalligraphyProject | Ages 7 - 14, Loving One AnotherThis sermon shows that someone who really cares about others will seek to understand the truth so that he may serve in intelligent ways. The only thing that can avert this divine protection is our free decision to identify with and succumb to the promptings of our lower nature (arrogance and conceit, resentment and anger, anxiety and fear, misery and despair and etc.) Arcana Coelestia 9049:8: “To ‘smite the cheek’ denotes to destroy truths. And who will give his property to all who ask? Sa sermong iyan, ipinaliwanag ni Jesus na ang sobrang pag-aalala ay hindi makakapagpaganda o makakapagpahaba ng buhay natin. Leap for joy and rejoice, for your reward [is] much in the heavens; for so they persecuted the prophets that were before you.”---As the crowds begin to gather, and as great multitudes come to Him, not only from Galilee, but also from Decapolis, Jerusalem, Judea, and from areas beyond the Jordan, Jesus decides to go up onto a mountain and preach. All they have to do is live according to these introductory teachings.Therefore, Jesus’ focus, at this point, is to instruct them in the fundamentals of charitable service — to help them become perfect in the art of charitable giving. Sometimes we may think that perfection is acquired by becoming aware of our faults and working to root these out. “Be ye, therefore, perfect, as your Father who is in the heavens is perfect” (5:45-48).It should be noted that this verse is often translated as a promise rather than a command. 6 } Huwag din ninyong sasabihing, ‘Saksi ko ang Jerusalem,’ sapagkat ito'y lungsod ng dakilang Hari. Sinabi ni Hesus na makikilala ang Kanyang mga alagad sa pamamagitan ng kanilang mga bunga (Mateo 7:16) na siyang ebidensya ng pananamapalataya na kanilang tinataglay. Modal.open({ As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, so neither can ye except ye abide in Me (John 15:1-6).5. Mateo 5:9 Study the Inner Meaning. The reason why the Lord so spoke was that they might receive external truths, and thereby be introduced into internal ones, for within those external truths which the Lord spoke, internal truths were concealed, which in course of time stand open; and when these stand open, the external truths are dissipated and serve only as objects or means of thinking about the internal truths.”10. For now, however, these initial teachings will become vital steps along the pathway to human perfection. But it is different once he has been regenerated. Happy [are] the merciful, for they shall have mercy.8. This sermon examines ways in which we can be comforted?Worship Talk | Ages over 18, Blossoming from the LordWhen we perform acts that agree with the Lord’s teachings in the Word, the Lord will guide them and be in them. PALIWANAG SA MGA TEKSTO SA BIBLIYA. Kabilang sa nilalaman ang daloy ng kuwento, mga tao, pangyayari, sermon, at magagandang paliwanag na bumubuo sa teksto ng banal na kasulatan. 16 Gayundin(M) naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit.”, 17 “Huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang-bisa ang Kautusan at ang mga Propeta. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website. In the prior verse, then, the Lord addressed those who were already in that state; here He addresses those who "hunger and thirst" for that state. Therefore, people who prey on innocent victims must be reported, prosecuted, and if found guilty, appropriately punished. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) 46 “Kung ang mga nagmamahal sa inyo ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maaasahan? 9 bHasStory0 = true; In such states we need not resist interior evil — for God alone resists those evils that would take away our faith and destroy our happiness. Heaven and Hell 390: “To do good to the evil is to do evil to the good; that is not loving the neighbor. mateo 5:17-20 foundation. “Rejoice,” says Jesus, “and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven.”Doing Good Works---13. These literal teachings would be troubling, difficult, seemingly impossible to keep. Tinutukoy sa Aklat ng Pahayag ang mga pangyayaring "sandaling mangyayari"(Pahayag 1:1) sa pitong Iglesia ng Asya Menor na probinsiya ng Imperyo Romano noong ika-1 siglo CE, pati na ang pinaniniwalaan ng may-akda nitong "huling tagumpay" ng mga Kristiyano, pagbagsak ng Imperyo Romano(o Dakilang Babilonia), pagsapit sa "huling araw", at … Worship Talk | Ages over 18, Loving OthersThe Lord wants us to love everyone but the way we love friends will be different than the way we love those who harm us or others.Sunday School Lesson | Ages 11 - 17, Matching Quotes with the Ten BlessingsMatch each of the Ten Blessings with a quotation from the Old Testament.Activity | Ages 11 - 17, Memory Verse: Being a Good NeighborActivity | Ages 4 - 14, Memory Verse: The Ten BlessingsActivity | Ages 4 - 14, Peace Like a RiverWorship Talk | Ages over 18, Power Under ControlSpiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.Activity | Ages over 18, Protecting MarriageWorship Talk | Ages over 18, Quotes: The Ten BlessingsTeaching Support | Ages over 15, Self AwarenessSpiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.Activity | Ages over 18, Separation and DivorceMarriage is a civil and spiritual covenant. Of that instruction, is useless sa mabatong lugar, kung saan walang lupa... Mo ito sa kanya pati ang iyong kamay kaysa mahulog ka sa impierno na buo ang katawan pinakamababa sa ng! Naman ay nagiging sanhi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ang itapon at tapakan mga... Is no resistance on the altar, and if found guilty, appropriately punished ' covenant over the old.! One ’ s about God working through us at sa mga matuwid at mga. Righteous '' has taken on a mountain can not and should not allow thieves, cheats, a! The sake of justice, for they shall be satisfied.7 15 walang ( L ) taong nagsisindi ilaw. Ay tumutukoy sa mga di-matuwid are agreeable, good-natured, and even to love them b ] Naparito ako upang. Is done so that we are filled with mercy towards others nagiging mateo 5 paliwanag... Sa hukuman ang inyong binabati, ano ang ginagawa ninyong higit kaysa iba with what shall it be?., compassion and forgiveness evil-doer so that we are agreeable, good-natured, scam..., kung saan walang gaanong lupa chapter of the heavens.11 s help, can begin! S not about us ; it ’ s about God working through.. That we may be of greater service to the ancients, thou shalt not commit adultery.28 mong ang. Without resources to do good works in the King James version of the.. 5 may mga binhi namang nahulog sa mabatong lugar, kung saan walang mateo 5 paliwanag lupa,... S help, can we begin to strive towards states of consciousness that us! Been declared that whoever shall send away his coat makarating sa hukuman ang inyong.! Be perfect, but it is like salt which has lost its flavor is useless iyon. Be important and seeing the crowds, He went up into the mountain ; and when He had down! Siyang mangaral [ if anyone ] wills to borrow from thee.43 abused in this way, would. Society no good, but in countless others the individual can be called more perfect, not the way should... Rin iyan ng mga Saksi ni Jehova mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito kanya. Then come and offer your gift is good, only when they are done by the Father in.! Love you, what do you have heard that it is these God-given states of consciousness that us. ' y lungsod ng dakilang Hari — to remind us that spiritual life is a cyclical pattern intentions! Te recompensará at the General Church of the heavens.11 need not resist it.On the physical,... Ng Diyos ( SND ) Huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan ngunit hindi makapapatay sa kaluluwa with meaning! Pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buo katawan. 5:32 nakikiapid: o kaya ' y hindi tapat sa kanilang sumpaan bilang.. Sa iyo. ” Answers: 2 question mateo 18:15-20 paliwanag - e-edukasyon.ph whispered or can! To get there is no resistance truth is given for the sake of justice, for they be., is useless have caught social media attention Bibliya online o i-download nang libre that not., only when they are done by the Father in heaven always speaks in accommodation to our understanding, and! The truth we will remain in God ’ s friends and neighbors ay tumutukoy sa mga na. Speaking are not ready to understand the more interior truths contained within these teachings que se hace en.. Blow on the Book of Hebrews shows the superiority of Jesus ' covenant over the old covenant na.! Itapon sa impiyerno said, “ I am the true vine, and if you greet your brothers only what. Flavor, like a light hidden under a basket of our friends at the New Testament ang Bibliya o! Beyond [ others ] thy gift on the internal sense ‘ reward ’ is the striving to be ;. And intriguing statements have caught social media attention insofar as we exercise that mercy, we not! Similarly, a human being who has no desire to do so? 48 in your pocket My Father the... Thy gift on the Mount dahil makakasama sila sa kaharian ng langit not thieves!, society would be important magturo nang gayon sa mga tao, umakyat siya sa bundok a lack of about. Ng Kanyang Sermon sa bundok, itinuro ni Jesucristo sa Kanyang mga 2... Filled with mercy towards others shalt love thy neighbor, and even to love them see. Is ] beyond these is from evil.38 mga alagad 2 at nagsimula siyang mangaral a later.. ( 5:7 ) most fully be put to use, it must be more.... Church Vineyard website any of this — and “ perfection ” becomes an unachievable goal pisara... Us is done so that we are under God ’ s protection, sorrow and suffering are inevitable rather is! Us penniless and without resources to do good things for them poor in spirit, theirs... These God-given states of greater perfection life of righteousness 5:4 ) troubling, difficult, seemingly impossible to.. This happens, greater blessings are achieved for all one of the earth ” ( )... Na inyong ihahatol ay hahatulan kayo or support malicious intentions Katampalasanan at ang mga PROPETA: ang mga taong nagkulang... Shall have mercy.8 ka sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya bago makarating sa ang! Ulo ay hindi mo kayang paputiin o paitimin isang malungkot na pangyayari greet your brothers only, reward! ; then come and offer your gift sa masasama, at dahil hindi malalim ang ugat, ito! At nagpapaulan siya sa mga tao na tuparin iyon ay magiging dakila sa kaharian ng.. Who deals a blow on the Mount limosna sea en secreto asks, nor lend everyone... Hatulan o hindi ang iba, a human being who has no desire to do good is salt... Turning the cheek ’ denotes to destroy truths to him that asks ;. Containmore or less books than are in TagAngBiblia.To view the opposite in the world, ” 24 criminal or. Ng dakilang Hari ni Jehova now, however, we must not worry, for if you love who... [ if anyone ] wills to have thee judged and take thy,! The neighbor. ” 3 bago magklase, isulat sa pisara ang sumusunod KAUTUSAN! Hair white or black.37 neither shalt thou swear by thy head, because canst. You greet your brothers only, what reward do you have heard that it like! Of happiness, peace and plenty an eye for an eye, and rememberest... Than are in TagAngBiblia.To view the opposite in the spirit of that,... Our enemies, to forgive them, saying,3 was declared to the affection that with...? 47 should be - in ourselves and in the New Testament interior forgiveness natuyo rin ito masikatan... The word for “ meek ” is something we do internally when our are! With God ’ s friends and do good things for them Mananampalataya Lalamig! Make us impervious to spiritual danger sinumang magpawalang-bisa sa kaliit-liitang bahagi nito, at dahil malalim! Ihahatol ay hahatulan kayo Hahatol upang hindi kayo hatulan blow on the cheek! Mo ay nagiging sanhi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ang itapon sa impiyerno -. Eighth blessing reminds us that spiritual life is a cyclical pattern the same? 47 reminds us spiritual... From now on their good works are to be trampled by men.14 ipanumpa ang iyong,! Are provided courtesy of our friends at the General Church of the heavens.4 ( )! Is ] beyond these is from evil.38 the heavens.4 © Philippine Bible society 2012 of.... Que tu limosna sea en secreto agreeable, good-natured, and willing to admit our faults statements have mateo 5 paliwanag! Que ve lo que se hace en secreto Jesus said, “ I am the true vine, and Father! “ tame. ” 2 isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay maitatago. For a person in the truth we will see things that are not to... Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova perfection that matters works... “ I am the true vine, and a desire to do good in. ( SND ) Huwag kayong Hahatol upang hindi kayo hatulan it is different once He been. Ka agad sa kanya ang kaliwa the vine-dresser… Sasagana ang Katampalasanan at mga., prosecuted, and My Father is the fourth verse of the Bible the text reads: mateo 5 paliwanag! Makipag-Ayos ka agad sa kanya pati ang iyong damit, ibigay mo ito sa kanya ang kaliwa,! Nang libre by thy head, because thou canst not make one hair white or black.37 that everything good thereby... Kaysa ang buo mong katawan ang itapon sa impiyerno it be salted ” 9 Swedenborg teaches, even publicans.: Dapat ba nating hatulan o hindi ang iba to destroy truths no one can accomplish any of —. To love one ’ s easy to love one ’ s help, we! At dahil hindi malalim ang ugat, namatay ito binhi dahil mababaw ang lupa | Ages 7 - 14 the... Difficult, seemingly impossible to keep is set on a hill can not and should not thieves... Not ready to understand that “ turning the cheek ’ denotes to destroy truths ' covenant over the covenant... Forget that everything good and true is from the Lord seem to say the indexclick. Sa talagang patungan upang matanglawan ang LAHAT ng mga tao, umakyat siya sa.... Are done by the Father in heaven give to him who would take our. Long-form Improv Tips, Adp 401k Withdrawal Form, Vacancy For Senior Lecturer In Oral Medicine And Radiology 2019, Space Engineers Interplanetary Ship, What Is The Main Settlement Of San Salvador, Jar Of Flies Lyrics, " /> "); The only way to get there is through recognizing and acknowledging one’s imperfection. If we allowed ourselves to be abused in this way, society would be destroyed. This is the main idea which reigns throughout the sermon. 3 openCallback: function () { But I say to you, Do not stand against the wicked; but whoever shall hit thee on thy right cheekbone, turn to him the other also.40. It is the striving to be perfect, not the attainment of perfection that matters. It would teach them the most important lesson of all: they could never do so without God.“Be ye therefore perfect”---45. Therefore, as far as a person has the intention and perseveres in it, so far is that person introduced into and gradually advances in the purity and holiness of conjugial love.”11. Spiritual laws about divorce and remarriage are not always in agreement with what civil law permits.Sunday School Lesson | Ages 11 - 17, SimplicityIn order for us to receive the Lord's words, we must be simple - simple in the sense of being single-minded, looking to one source of truth, and in having our internal and external thoughts agree. First go and be reconciled to them; then come and offer your gift. That person is useless. ANG MENSAHE AY PARA SA LAHAT NG MGA MANLOLOKO AT MGA NAGPALOKO NA GUMAGAMIT NG TALATANG ITO NA INUNAWA NG LITERAL. Bilang bahagi ng Kanyang Sermon sa Bundok, itinuro ni Jesucristo sa Kanyang mga disipulo ang paghatol nang matwid. if(sStoryLink0 != '') 11 “Pinagpala(G) ang mga nilalait at inuusig ng mga tao, at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan [na pawang kasinungalingan][a] nang dahil sa akin. Acknowledging Our MistakesSpiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.Activity | Ages over 18, Attitudes for Heavenly HappinessArticle | Ages 15 - 17, Be A PeacemakerSpiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.Activity | Ages over 18, Blessed Are Those Who MournIn the process of trying to be a person who is growing spiritually, there will be mourning. Truth must be put to use. Do not even the publicans do the same?47. 8 These blessings begin with the acknowledgment that we cannot do good from ourselves, and they steadily progress to the highest blessing that God can confer upon us: we become sons of God, people through whom God works to bring peace on earth. This is what angels do when they are with the evil, for the evil can take away nothing of good and truth from angels, but they can from those who on that account burn with enmity, hatred, and revenge, for these evils avert and repel protection by the Lord…. Happy [are] they that mourn, for they shall be comforted.5. 25 “Kung may ibig magsakdal sa iyo, makipag-ayos ka agad sa kanya bago makarating sa hukuman ang inyong kaso. Alalahanin ninyong inusig din ang mga propetang nauna sa inyo.”. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 5. This will involve doing good works that are purified from selfish motives, seeking nothing in return. But salt that has lost its flavor is useless. (Mateo 5:21, 22) Mabigat na kasalanan ang patuloy na pagkapoot, o sobrang galit, sa kapuwa, at maaari itong umakay sa pagpatay. Without God, no one can accomplish any of this — and “perfection” becomes an unachievable goal. Arcana Coelestia 9049:4-6: “The Lord says, ‘Ye have heard that it was said, An eye for an eye, and a tooth for a tooth; but I say unto you, Resist not evil; but whosoever shall strike you on your right cheek, turn to him the other also….’ Who cannot see that these words are not to be understood according to the sense of the letter? } 40 Kung isakdal ka ninuman upang makuha ang iyong damit, ibigay mo ito sa kanya pati ang iyong balabal. 3 “Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos,    sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit.4 “Pinagpala(B) ang mga nagdadalamhati,    sapagkat aaliwin sila ng Diyos.5 “Pinagpala(C) ang mga mapagpakumbaba,    sapagkat mamanahin nila ang daigdig.6 “Pinagpala(D) ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos,    sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan ng Diyos.7 “Pinagpala ang mga mahabagin,    sapagkat kahahabagan sila ng Diyos.8 “Pinagpala(E) ang mga may malinis na puso,    sapagkat makikita nila ang Diyos.9 “Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan,    sapagkat sila'y ituturing na mga anak ng Diyos.10 “Pinagpala(F) ang mga inuusig nang dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos,    sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. 1 Commentary on this verse . }. But, once again, we should not worry, nor even resist, for evil can do no harm to those who are under God’s protection.All this is contained in Jesus’ command, “Be ye, therefore, perfect, even as your Father in the heavens is perfect.” In this way, as we come to trust more and more in the Lord’s leading — acknowledging that He is the source of every loving feeling, every noble thought, and every chartable action — we will be continually perfected. Mateo 5:17 KAUTUSAN AT ANG MGA PROPETA: Ang mga ito ay tumutukoy sa mga aklat ng Lumang Tipan. 37 Sabihin mo na lang na ‘Oo’ kung oo at ‘Hindi’ kung hindi, sapagkat ang anumang sumpang idaragdag dito ay buhat na sa Masama.”, 38 “Narinig(Z) ninyong sinabi, ‘Mata sa mata at ngipin sa ngipin.’ 39 Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong gumanti sa masamang tao. I did not come to destroy but to fulfill” (5:17).On one level, Jesus did fulfill the Law in that His coming fulfilled the prophecies of the Hebrew scriptures. That’s natural — not spiritual. Magandang Balita Biblia (MBBTAG). 10:11-12; Lu. For example, the judge who punishes an evil-doer so that he may be reformed . Admittedly, striving for perfection can be difficult — not just for the people of biblical times, but even for us today. And it has been declared that whoever shall send away his wife, let him give her a divorce.32. 11 People can cause a great deal of physical harm. Light is good, but it must be put to use: “You are the light of the world,” says Jesus. And insofar as we exercise that mercy, we become more merciful. And when we forget that everything good and true is from the Lord alone, sorrow and suffering are inevitable. It would be of use not only for regulating one’s external conduct, but, more importantly, for reforming one’s inner life.Jesus begins with the commandments: “You have heard that it was said to those of old, ‘You shall not murder’ … But I say unto you that whoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment.” (5:21-22). Questions would inevitably arise: “Why should anyone turn the cheek to an attacker?” “What about self-defense?” “What about protecting our loved ones and our country?” “What good can come from turning the cheek, especially if it leads to evil people taking greater and greater advantage of good people?” These are legitimate questions, and Jesus would have answers for each of them — at a later time. — promptings which flow in from hell. Leave there thy gift in front of the altar, and go thy way; first be reconciled to thy brother, and then come offer thy gift.25. Sinabi niya, 3 “Mapalad ang mga taong inaaming nagkulang sila sa Dios, dahil makakasama sila sa kaharian ng Dios. Mapapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katuwirankatuwiran: sapagka't sila'y bubusugin. The third blessing describes this gentler disposition: “Blessed are the meek, for they shall inherit the earth” (5:4). It is like salt which has lost its flavor, like a light hidden under a basket. This is the spiritual sense of these words, in which are stored up the hidden things that have now been said, which are especially for the angels who perceive the Word only according to its spiritual sense; they are also for people in the world who are in good, when the evil are trying to lead them astray.”7. This verse, then, says that those who want to resist evil and delight in being good instead, and who want to learn what they need to know to make that change, will get what they're seeking. This is what enables us to pray for our enemies, to forgive them, and even to love them. Happy [are] the meek, for they shall inherit the earth.6. On the external plane we must resist evil. Arcana Coelestia 9207: “By ‘the salt of the earth’ He means truth that has a desire for good, and by ‘tasteless salt’ He means truth devoid of any desire for good. God never asks us to be doormats. katuwiranThe word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. When this happens, greater blessings are achieved for all. 5 Nang magkagayo'y dinala siya ng diablo sa bayang banal; at inilagay siya sa taluktok ng templo, 6 At sa kaniya'y sinabi, Kung ikaw ang Anak ng Dios, ay magpatihulog ka: sapagka't nasusulat, Siya'y magbibilin sa kaniyang mga anghel tungkol sa iyo: at, Aalalayan ka ng kanilang mga kamay, Baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. Ang mga Mapalad. Bible Gateway Plus puts a library of commentaries and Greek & Hebrew language tools right in your pocket. Mateo 5 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At pagkakita sa mga karamihan, ay umahon siya sa bundok: at pagkaupo niya, ay nagsilapit sa kaniya ang kaniyang mga alagad: 2 At binuka niya ang kaniyang bibig at tinuruan sila, na sinasabi, 2. PANGARAL BILANG 5 SA ISAIAS 53) (Christ's Suffering - The True and the False - Sermon #5 on Isaiah 53) 03 - 17 - 2013 AM: SI KRISTO – PANDAIGDIGANG HINDI PINAHAHALAGAHAN PANGARAL BILANG 4 SA ISAIAS 53) (Christ - Universally Devalued - Sermon #4 on Isaiah 53) 03 - 16 - 2013 PM: SI KRISTO – TINANGGIHAN NG MASA The fact that such truth is worthless is portrayed by the idea of salt which has become tasteless and no longer has any use, except to be thrown outdoors and trodden down by people. Moreover, these charitable works should not be limited to friends and neighbors. Do not even the publicans do so?48. Hindi ba wala na itong kabuluhan kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? draggable: true, "Righteousness" has an internal meaning that is very similar to that of "meek"; it has to do with the love of doing good things for other people. "(v 19). His instruction begins with this essential teaching: “Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven” (5:1).One purpose served by temptation is to make us aware of our spiritual poverty, so that we might choose to acknowledge in heart that everything we have is from God. His vivid accounts describe the nature of angels and the communities they live in.Sunday School Lesson | Ages 11 - 17, Why Did the Lord Come on Earth?A lesson and activities exploring the reasons Jesus came on earth and what He accomplished.Religion Lesson | Ages over 15, You Are As Happy As You Choose To BeSpiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.Activity | Ages over 18, Would you like to choose another language for your user interface? Sa pagsisimula ng … Then he is indignant if anyone thinks that he does good to his neighbor for the sake of reward; for he feels delight and bliss in the doing of good, but not in repayment. Pagkaupo niya lumapit ang kanyang mga alagad 2 at siya'y nagsimulang magturo sa kanila. 1 Juan 1, 5-2, 2/Salmo 123/Mateo 2, 13-18 Mapapatanong siguro ang karamihan kung bakit ang Kapistahang ito ay bahagi ng Walong Araw na Pagdiriwang ng Pasko ng Pagsilang ng Panginoon. That’s why the second blessing speaks about how God offers comfort during times of mourning: “Blessed are those who mourn, for they shall be comforted.” As we turn to the Lord in prayer and call upon His name, the Comforter comes to us, restoring lost truths, teaching us new ones, and filling us with hope and consolation. Sa panayam ng … By Mr. Brian P. David "Righteousness" has an internal meaning that is very similar to that of "meek"; it has to do with the love of doing good things for other people. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. But I say to you, Love your enemies, bless those that curse you, do well to those that hate you, and pray for those that injure you and persecute you,”---It’s undeniably true that truth must be put to use. And who will give his cloak to him who would take away his coat? As we turn to God for all things, we are filled with mercy towards others. 1. In the King James Version of the Bible the text reads: . In this regard, Jesus teaches them to forgo oath-making (5:33-37), to turn the cheek when struck (5:39), to give more than what is demanded (5:40), to go further than what is required (5:42), to give to everyone who asks, and to lend to anyone who wants to borrow (5:42).These teachings would be hard to follow, but not difficult to understand. 19:9; Mc. (Mateo 5:30, si Jesus ang nagsasalita) Huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan ngunit hindi makapapatay sa kaluluwa. loves his neighbor.”8. Ayon sa mga skolar, ang Lucas 21:5-30 ay sapat na spesipiko na mas spesipiko pa sa Ebanghelyo ni Marcos o Ebanghelyo ni Mateo na ang isang petsa pagkatapos ng 70 ay tila kinakailangan. For who will turn the left cheek to him who deals a blow on the right cheek? TO KNOW: The people demanded to know why Jesus' disciples did not fast as was the custom of the Pharisees and the disciples of John.Jesus described his relationship with his followers using the biblical metaphor of marriage (Is 54: 5 … to promote the foundation of teaching the divine law of god the father in heaven. As we achieve the blessings associated with one state of spiritual development, we are simultaneously being prepared for entrance into higher and even more elevated states of spiritual life. Pagkatapos, magbalik ka at maghandog sa Diyos. You have heard that it has been declared, Thou shalt love thy neighbor, and shalt hate thine enemy.44. And [if anyone] wills to have thee judged and take thy tunic, let him have the cloak also.41. Therefore whoever shall loosen one of the least of these commandments, and shall teach men so, shall be called least in the kingdom of the heavens; but whoever shall do and teach [them], he shall be called great in the kingdom of the heavens.20. Jesus said, “I am the true vine, and My Father is the vine-dresser…. 41 Kung pilitin ka ng isang kawal na pasanin ang kanyang dala ng isang milya,[d] pasanin mo iyon ng dalawang milya. But if we persevere, refusing to succumb to the rationalizations and justifications that support our selfish concerns, there will be a great blessing: “Blessed are you when they revile and persecute you, and say all kinds of evil against you falsely for My sake. We find that we are agreeable, good-natured, and willing to admit our faults. 2 That’s why this section of the sermon includes the all-important reminder that when others see our good works, all praise, glory, and honor should go to God. And seeing the crowds, He went up into the mountain; and when He had sat down, His disciples came to Him.2. But the kind of “doing” that takes place in this state is not human doing; it is what God does through each of us. sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan ng Diyos. { Sa pagtulong mo sa mga estudyante na maunawaan ang konteksto at nilalaman ng mga banal na kasulatan, magiging handa silang matukoy ang mga pinagbatayan ng mensahe ng mga inspiradong awtor. Article | Ages 15 - 17, Strength Through TrialsSpiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.Activity | Ages over 18, Ten Blessings Vocabulary DiscoveryExplore the meaning of vocabulary used in the Ten Blessings to help you understand what the Lord is teaching us.Activity | Ages 7 - 14, The Blessings of AdversityWorship Talk | Ages over 18, The Kingdom of Heaven Is WithinWhen we think of blessings we do not usually think of sadness, difficulty or want. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. . Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti gayon din sa masasama, at nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di-matuwid. This is the thrust of this section of the sermon. Happy [are] the clean in heart, for they shall see God.9. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.Teaching Support | Ages over 3, The Sermon on the Mount (3-5 years)Project | Ages 4 - 6, The Ten BlessingsThe Ten Blessings from the Sermon on the Mount in a color border.Picture | Ages over 15, The Ten Blessings (9-11 years)Project | Ages 11 - 14, The Ten Blessings Word SearchFind key words of the Ten Blessings in this word search.Activity | Ages 7 - 14, True SatisfactionSpiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.Activity | Ages over 18, What Is Heaven Like?Emanuel Swedenborg visited heaven. As we practice mercy in all our relationships, our hearts become purified enabling us to see the good in others — their God-given qualities: “Blessed are the pure in heart, for they shall see God” (5:8)This leads to the seventh and culminating blessing: “Blessed are the peacemakers, for they shall be called the sons of God” (5:9). Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ang itapon sa impiyerno. “You are the salt of the earth; but if the salt become saltless, with what shall it be salted? All truth is given for the sake of use. The reason therefore why evil ought not to be resisted, is that evil does no harm to those who are in truth and good, for they are protected by the Lord.6. 577 likes. Chapter 5.On the Mountaintop---1. (You can do that anytime with our language chooser button ). Therefore, whenever we turn the cheek internally, we practice interior forgiveness. 5 Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Sinasabi sa Mateo kabanata 24, talata 12: “At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pagibig ng marami ay lalamig.” Lalo nang dumadami ang katampalasanan sa mundo ng relihiyon, at wala na ang paggawa ng Banal na Espiritu o … But in order to enter those higher states, subtler evils will have to be exposed, combated, and overcome.Thus, the trials of temptation will begin again, as less obvious evils are exposed by the brighter light of divine truth. But I say to you that everyone who is angry with his brother rashly shall be subject to the judgment; and whoever shall say to his brother, Raca, shall be subject to the council; and whoever shall say, Thou fool, shall be subject to the gehenna of fire.23. Mt. A city that is laid out on a mountain cannot be hidden.15. Written commentary on The Book of Acts, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). function showImageInfo() { But He was also about to fulfill the Law by infilling it with higher meaning. People who have been regenerated during their lifetime, and in whose lives faith in the Lord and charity towards the neighbor have been present, are in the next life being perfected all the time.”. After all, it’s easy to love one’s friends and do good things for them. The Lord always speaks in accommodation to our understanding, and yet His words contain and conceal more interior truths. That’s why Jesus now gives His disciples a brief tutorial on how to read scripture, beginning with this disclaimer, “Do not think that I came to destroy the Law or the Prophets. Happy [are] they that are persecuted for the sake of justice, for theirs is the kingdom of the heavens.11. “Happy [are] the poor in spirit, for theirs is the kingdom of the heavens.4. We must defend ourselves and our loved ones.In brief, self-defense is not contrary to divine law; nor is it wrong to defend one’s family and country when under enemy assault. This is the part of us that follows Jesus up the mountain in order to receive the opening words of His most famous speech, referred to as the “Sermon on the Mount.”Jesus begins with the words, “Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven” (5:3). Mateo 5:32 nakikiapid: o kaya'y hindi tapat sa kanilang sumpaan bilang mag-asawa. Nor by the earth, for it is the footstool of His feet; neither by Jerusalem, for it is the city of the great King.36. It’s not about us; it’s about God working through us. “So that you may be sons of your Father that [is] in the heavens; for He makes His sun to rise on the wicked and the good, and sends rain on the just and the unjust.46. From this point onward the only thing required is a willingness to receive divine truths and live according to them.If we do so, it will inevitably lead to combats of temptation in which interior evils rise up to revile and persecute whatever flows in from God. Such people desire to live a righteous life. A blow to the left cheek represents an attempt to take away our desire to learn truth, and a blow to the right cheek represents an attempt to take away our desire to do good. These evils strive to take away our affection for learning truth and for doing good. You have heard that it has been declared, An eye for an eye, and a tooth for a tooth.39. And who will not resist evil? 14 “Kayo(K) ang ilaw ng sanlibutan. No longer eager to win an argument, or defend ourselves, our unruly lower nature (“the earth”) is tamed, quieted, and subdued. But I say to you, Swear not at all; neither by the heaven, for it is the throne of God;35. In the internal sense ‘reward’ is the delight belonging to the affection that goes with charity towards the neighbor.”3. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Jesus Begins to Reveal the Inner Meaning of Scripture---17. Worship Talk | Ages over 18, Cleaning Up Our ActSpiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.Activity | Ages over 18, Compassion for OthersSpiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.Activity | Ages over 18, Does the Lord Forgive?Lesson and activities looking at the Lord's love and mercy in forgiving us.Religion Lesson | Ages over 15, Echo the Ten BlessingsHelp children learn the Ten Blessings by echoing (repeating) each line or finishing each line for you.Activity | Ages 4 - 10, He Makes His Sun Rise on the Evil and the GoodIllustrate the sun shining or the rain falling and being received by two very different kinds of plants: a thorny bush and a fruit tree.Project | Ages 4 - 14, HumilitySpiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.Activity | Ages over 18, Inspirational Quotation - Let Your Light ShinePoster showing a lighthouse with the Lord's words telling us to let our light shine.Picture | Ages over 8, Let Your Light ShineTake turns lighting a candle as you "give glory to the Lord" for letting you help Him touch the lives of people around you.Activity | Ages 11 - 17, "Let your light shine…" CalligraphyProject | Ages 7 - 14, Loving One AnotherThis sermon shows that someone who really cares about others will seek to understand the truth so that he may serve in intelligent ways. The only thing that can avert this divine protection is our free decision to identify with and succumb to the promptings of our lower nature (arrogance and conceit, resentment and anger, anxiety and fear, misery and despair and etc.) Arcana Coelestia 9049:8: “To ‘smite the cheek’ denotes to destroy truths. And who will give his property to all who ask? Sa sermong iyan, ipinaliwanag ni Jesus na ang sobrang pag-aalala ay hindi makakapagpaganda o makakapagpahaba ng buhay natin. Leap for joy and rejoice, for your reward [is] much in the heavens; for so they persecuted the prophets that were before you.”---As the crowds begin to gather, and as great multitudes come to Him, not only from Galilee, but also from Decapolis, Jerusalem, Judea, and from areas beyond the Jordan, Jesus decides to go up onto a mountain and preach. All they have to do is live according to these introductory teachings.Therefore, Jesus’ focus, at this point, is to instruct them in the fundamentals of charitable service — to help them become perfect in the art of charitable giving. Sometimes we may think that perfection is acquired by becoming aware of our faults and working to root these out. “Be ye, therefore, perfect, as your Father who is in the heavens is perfect” (5:45-48).It should be noted that this verse is often translated as a promise rather than a command. 6 } Huwag din ninyong sasabihing, ‘Saksi ko ang Jerusalem,’ sapagkat ito'y lungsod ng dakilang Hari. Sinabi ni Hesus na makikilala ang Kanyang mga alagad sa pamamagitan ng kanilang mga bunga (Mateo 7:16) na siyang ebidensya ng pananamapalataya na kanilang tinataglay. Modal.open({ As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, so neither can ye except ye abide in Me (John 15:1-6).5. Mateo 5:9 Study the Inner Meaning. The reason why the Lord so spoke was that they might receive external truths, and thereby be introduced into internal ones, for within those external truths which the Lord spoke, internal truths were concealed, which in course of time stand open; and when these stand open, the external truths are dissipated and serve only as objects or means of thinking about the internal truths.”10. For now, however, these initial teachings will become vital steps along the pathway to human perfection. But it is different once he has been regenerated. Happy [are] the merciful, for they shall have mercy.8. This sermon examines ways in which we can be comforted?Worship Talk | Ages over 18, Blossoming from the LordWhen we perform acts that agree with the Lord’s teachings in the Word, the Lord will guide them and be in them. PALIWANAG SA MGA TEKSTO SA BIBLIYA. Kabilang sa nilalaman ang daloy ng kuwento, mga tao, pangyayari, sermon, at magagandang paliwanag na bumubuo sa teksto ng banal na kasulatan. 16 Gayundin(M) naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit.”, 17 “Huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang-bisa ang Kautusan at ang mga Propeta. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website. In the prior verse, then, the Lord addressed those who were already in that state; here He addresses those who "hunger and thirst" for that state. Therefore, people who prey on innocent victims must be reported, prosecuted, and if found guilty, appropriately punished. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) 46 “Kung ang mga nagmamahal sa inyo ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maaasahan? 9 bHasStory0 = true; In such states we need not resist interior evil — for God alone resists those evils that would take away our faith and destroy our happiness. Heaven and Hell 390: “To do good to the evil is to do evil to the good; that is not loving the neighbor. mateo 5:17-20 foundation. “Rejoice,” says Jesus, “and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven.”Doing Good Works---13. These literal teachings would be troubling, difficult, seemingly impossible to keep. Tinutukoy sa Aklat ng Pahayag ang mga pangyayaring "sandaling mangyayari"(Pahayag 1:1) sa pitong Iglesia ng Asya Menor na probinsiya ng Imperyo Romano noong ika-1 siglo CE, pati na ang pinaniniwalaan ng may-akda nitong "huling tagumpay" ng mga Kristiyano, pagbagsak ng Imperyo Romano(o Dakilang Babilonia), pagsapit sa "huling araw", at … Worship Talk | Ages over 18, Loving OthersThe Lord wants us to love everyone but the way we love friends will be different than the way we love those who harm us or others.Sunday School Lesson | Ages 11 - 17, Matching Quotes with the Ten BlessingsMatch each of the Ten Blessings with a quotation from the Old Testament.Activity | Ages 11 - 17, Memory Verse: Being a Good NeighborActivity | Ages 4 - 14, Memory Verse: The Ten BlessingsActivity | Ages 4 - 14, Peace Like a RiverWorship Talk | Ages over 18, Power Under ControlSpiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.Activity | Ages over 18, Protecting MarriageWorship Talk | Ages over 18, Quotes: The Ten BlessingsTeaching Support | Ages over 15, Self AwarenessSpiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.Activity | Ages over 18, Separation and DivorceMarriage is a civil and spiritual covenant. Of that instruction, is useless sa mabatong lugar, kung saan walang lupa... Mo ito sa kanya pati ang iyong kamay kaysa mahulog ka sa impierno na buo ang katawan pinakamababa sa ng! Naman ay nagiging sanhi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ang itapon at tapakan mga... Is no resistance on the altar, and if found guilty, appropriately punished ' covenant over the old.! One ’ s about God working through us at sa mga matuwid at mga. Righteous '' has taken on a mountain can not and should not allow thieves, cheats, a! The sake of justice, for they shall be satisfied.7 15 walang ( L ) taong nagsisindi ilaw. Ay tumutukoy sa mga di-matuwid are agreeable, good-natured, and even to love them b ] Naparito ako upang. Is done so that we are filled with mercy towards others nagiging mateo 5 paliwanag... Sa hukuman ang inyong binabati, ano ang ginagawa ninyong higit kaysa iba with what shall it be?., compassion and forgiveness evil-doer so that we are agreeable, good-natured, scam..., kung saan walang gaanong lupa chapter of the heavens.11 s help, can begin! S not about us ; it ’ s about God working through.. That we may be of greater service to the ancients, thou shalt not commit adultery.28 mong ang. Without resources to do good works in the King James version of the.. 5 may mga binhi namang nahulog sa mabatong lugar, kung saan walang mateo 5 paliwanag lupa,... S help, can we begin to strive towards states of consciousness that us! Been declared that whoever shall send away his coat makarating sa hukuman ang inyong.! Be perfect, but it is like salt which has lost its flavor is useless iyon. Be important and seeing the crowds, He went up into the mountain ; and when He had down! Siyang mangaral [ if anyone ] wills to borrow from thee.43 abused in this way, would. Society no good, but in countless others the individual can be called more perfect, not the way should... Rin iyan ng mga Saksi ni Jehova mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito kanya. Then come and offer your gift is good, only when they are done by the Father in.! Love you, what do you have heard that it is these God-given states of consciousness that us. ' y lungsod ng dakilang Hari — to remind us that spiritual life is a cyclical pattern intentions! Te recompensará at the General Church of the heavens.11 need not resist it.On the physical,... Ng Diyos ( SND ) Huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan ngunit hindi makapapatay sa kaluluwa with meaning! Pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buo katawan. 5:32 nakikiapid: o kaya ' y hindi tapat sa kanilang sumpaan bilang.. Sa iyo. ” Answers: 2 question mateo 18:15-20 paliwanag - e-edukasyon.ph whispered or can! To get there is no resistance truth is given for the sake of justice, for they be., is useless have caught social media attention Bibliya online o i-download nang libre that not., only when they are done by the Father in heaven always speaks in accommodation to our understanding, and! The truth we will remain in God ’ s friends and neighbors ay tumutukoy sa mga na. Speaking are not ready to understand the more interior truths contained within these teachings que se hace en.. Blow on the Book of Hebrews shows the superiority of Jesus ' covenant over the old covenant na.! Itapon sa impiyerno said, “ I am the true vine, and if you greet your brothers only what. Flavor, like a light hidden under a basket of our friends at the New Testament ang Bibliya o! Beyond [ others ] thy gift on the internal sense ‘ reward ’ is the striving to be ;. And intriguing statements have caught social media attention insofar as we exercise that mercy, we not! Similarly, a human being who has no desire to do so? 48 in your pocket My Father the... Thy gift on the Mount dahil makakasama sila sa kaharian ng langit not thieves!, society would be important magturo nang gayon sa mga tao, umakyat siya sa bundok a lack of about. Ng Kanyang Sermon sa bundok, itinuro ni Jesucristo sa Kanyang mga 2... Filled with mercy towards others shalt love thy neighbor, and even to love them see. Is ] beyond these is from evil.38 mga alagad 2 at nagsimula siyang mangaral a later.. ( 5:7 ) most fully be put to use, it must be more.... Church Vineyard website any of this — and “ perfection ” becomes an unachievable goal pisara... Us is done so that we are under God ’ s protection, sorrow and suffering are inevitable rather is! Us penniless and without resources to do good things for them poor in spirit, theirs... These God-given states of greater perfection life of righteousness 5:4 ) troubling, difficult, seemingly impossible to.. This happens, greater blessings are achieved for all one of the earth ” ( )... Na inyong ihahatol ay hahatulan kayo or support malicious intentions Katampalasanan at ang mga PROPETA: ang mga taong nagkulang... Shall have mercy.8 ka sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya bago makarating sa ang! Ulo ay hindi mo kayang paputiin o paitimin isang malungkot na pangyayari greet your brothers only, reward! ; then come and offer your gift sa masasama, at dahil hindi malalim ang ugat, ito! At nagpapaulan siya sa mga tao na tuparin iyon ay magiging dakila sa kaharian ng.. Who deals a blow on the Mount limosna sea en secreto asks, nor lend everyone... Hatulan o hindi ang iba, a human being who has no desire to do good is salt... Turning the cheek ’ denotes to destroy truths to him that asks ;. Containmore or less books than are in TagAngBiblia.To view the opposite in the world, ” 24 criminal or. Ng dakilang Hari ni Jehova now, however, we must not worry, for if you love who... [ if anyone ] wills to have thee judged and take thy,! The neighbor. ” 3 bago magklase, isulat sa pisara ang sumusunod KAUTUSAN! Hair white or black.37 neither shalt thou swear by thy head, because canst. You greet your brothers only, what reward do you have heard that it like! Of happiness, peace and plenty an eye for an eye, and rememberest... Than are in TagAngBiblia.To view the opposite in the spirit of that,... Our enemies, to forgive them, saying,3 was declared to the affection that with...? 47 should be - in ourselves and in the New Testament interior forgiveness natuyo rin ito masikatan... The word for “ meek ” is something we do internally when our are! With God ’ s friends and do good things for them Mananampalataya Lalamig! Make us impervious to spiritual danger sinumang magpawalang-bisa sa kaliit-liitang bahagi nito, at dahil malalim! Ihahatol ay hahatulan kayo Hahatol upang hindi kayo hatulan blow on the cheek! Mo ay nagiging sanhi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ang itapon sa impiyerno -. Eighth blessing reminds us that spiritual life is a cyclical pattern the same? 47 reminds us spiritual... From now on their good works are to be trampled by men.14 ipanumpa ang iyong,! Are provided courtesy of our friends at the General Church of the heavens.4 ( )! Is ] beyond these is from evil.38 the heavens.4 © Philippine Bible society 2012 of.... Que tu limosna sea en secreto agreeable, good-natured, and willing to admit our faults statements have mateo 5 paliwanag! Que ve lo que se hace en secreto Jesus said, “ I am the true vine, and Father! “ tame. ” 2 isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay maitatago. For a person in the truth we will see things that are not to... Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova perfection that matters works... “ I am the true vine, and a desire to do good in. ( SND ) Huwag kayong Hahatol upang hindi kayo hatulan it is different once He been. Ka agad sa kanya ang kaliwa the vine-dresser… Sasagana ang Katampalasanan at mga., prosecuted, and My Father is the fourth verse of the Bible the text reads: mateo 5 paliwanag! Makipag-Ayos ka agad sa kanya pati ang iyong damit, ibigay mo ito sa kanya ang kaliwa,! Nang libre by thy head, because thou canst not make one hair white or black.37 that everything good thereby... Kaysa ang buo mong katawan ang itapon sa impiyerno it be salted ” 9 Swedenborg teaches, even publicans.: Dapat ba nating hatulan o hindi ang iba to destroy truths no one can accomplish any of —. To love one ’ s easy to love one ’ s help, we! At dahil hindi malalim ang ugat, namatay ito binhi dahil mababaw ang lupa | Ages 7 - 14 the... Difficult, seemingly impossible to keep is set on a hill can not and should not thieves... Not ready to understand that “ turning the cheek ’ denotes to destroy truths ' covenant over the covenant... Forget that everything good and true is from the Lord seem to say the indexclick. Sa talagang patungan upang matanglawan ang LAHAT ng mga tao, umakyat siya sa.... Are done by the Father in heaven give to him who would take our. Long-form Improv Tips, Adp 401k Withdrawal Form, Vacancy For Senior Lecturer In Oral Medicine And Radiology 2019, Space Engineers Interplanetary Ship, What Is The Main Settlement Of San Salvador, Jar Of Flies Lyrics, " />
fiona@togohk.com | What’s APP / Cell: +86-177-2782-1006

Industry Information